Friday, May 15, 2020

How to Create Powerful Backlinks High Authority

Agar tahan wat website ahe ta tahan khe lazmi san backlinks karn gurje cho ta backlinks wado factor ahe ahe taha je website te traffic nahi ta tahan backlinks tahe sago tha ai panje website khe rank rake sago tha

Two Types of Backlinks Do Follow And No  Follow

1. Do Follow backlinks jo matalb ahe agar tahan kah je website te comment kare backlinks tahe sago ta ai wahje webskte ad kare sago cho ta pang wp ad kare website jo DA PA wadai sago ta ai pnage wp khe rank men traffic dai sago tha asanlhe b gurje aaj man shar wayo hus subho jo time hue atan mani b na khai wayo hus pare jo safar huo cho ta shorwat asan goth ka kai se takreeban asan khe wado time lagy wayo 1 clock khn dt jo intzar kayon un khn poi dt ache wayo ai panje plection warai ai un khe sanbran men wado time lago 2 number the asan jo b nao ay asan b bk waya sen un sa haal hawal tho ai chai ta tahan thek khe wando un kha poa asan pharq the waya sen as asan athe ahte ayan se sain waran wat wagan sa mr jo deedar tho seedo kamri men waya sen

2 No Fallow Backlinks zarori ahe ta agar khn je website jo da pa 90% ahe ta taha  jai lai balo ahe wajan san dak ghuri se ohe hamra waya halya un khe pai wade ai mansai Backlinks haal hawal kaya asan b waya sen un kha pai Bk asan khe mani jo pucho ai asan b cho se asan khe rz nahe Bk wado ghar mani chwan un khn poi thori der men Bk seshe kani ayon ai asan pete se un khn paoi kuj deer khn pai mani ai asan b khadi sen un khn paoi mayon ayon sd men taweez wadtan lai backlinks un khe taweez wena wado time the wayo un khe poai man be wade je khdmad kai thori deer khn poa bk b ache wayo asan sa haal hawal b watho asan b wado tawa rahla tiya asan khe b mazo ayo un khe b mazo ayo un kha poa asan gar hal je kai se sej kan wari car asan je moh en lagi asan jo gtk poje waya sen un khn pai gate puachat the wai uth un khn pai gar rawan thiyan se gar aya se ta mankhe pukh lagy ai mani man khadi un khn pai tar b kayo ai matha chai jo cup b hayo thori men monkhe nad ache wado man nad kai man dost he post dostan sa share kanda cho ta tahan je share karn sa biyan jo faido the mehrbani


No comments:

Post a Comment